Razvoj visoke korupcije u Srbiji i notarijat

Advokati se vratiše u sudnice 26.01.2015. godine nakon protesta i delimične obustave rada advokata koja je na području AKB započela 10.09.2014. a na teritoriji cele Srbije 17.09.2014. godine po odluci Skupštine AKS od 13.09.2014. godine. Učiniše to nakon što su 23.01.2015. godine stupile na snagu izmene i dopune spornog „seta zakona“ koje je advokatura izdejstvovala, a naprdnjačka bahata vlast donela po hitnom postupku.

Advokatura je primorala bahatu naprdnjačku vlast da vrati građanima i pravnim licima potpunu poslovnu sposobnost koju su imali na dan 31.08.2014. godine, dan pre stupanja na snagu „seta“ naprdnjačkih zakona kojima je ona bila svima u Srbiji delimično oduzeta, naprdnjačkih zakona koji su imali za cilj enormnu pljačku budžeta, građana i privrede Republike Srbije kroz „tranziciju“ budžetskog i novca građana i privrede u privatne džepove članova notarske mafije i naprdnjačke stranke.

Uspela je advokatura i da smanji štetu koju naprdnjačka notarska mafija nanosi Srbiji. Prvo je primorala naprdnjačku vlast da početkom novembra 2014. godine izmeni zakon upotrebljen kao alat za napred opisanu pljačku tako što se ovim „alatom“ propisuje da notaroši 30% plena (u vidu „nagrade“ koju im naprdnjaci propisaše u enormnim iznosima, do 600000 din. bez PDV) uplaćuju u korist budžeta Republike Srbije. Ostala je kod zahteva da se smeni ministar pravde Nikola Selaković. Zaključivši da ovaj naprdnjački aparatčik nije vredan (možda bi ga zamenio još gori naprdnjak) štete koju trpe građani, sudovi i advokatura – prekinuše obustavu rada.

Advokatura je pretrpela materijalnu štetu od najmanje 30 miliona € u vidu izgubljenih prihoda 8500 advokata i oko 2500 advokatskih pripravnika. Uspela je samo to da primora vlast da obaveze advokata – paušalaca za 2014. godinu, nezakonito i neosnovano uvećane i do 300% u odnosu na 2013. godinu, ne mogu biti uvećane za više od 10% (iako su ove obaveze morale biti smanjene za najmanje 30% zato što advokati nisu radili trećinu 2014. godine, a naprdnjaci im oteše dobar deo posla koji „poveriše“ naprdnjačkoj notarskoj mafiji).

Budžet, građani i privreda Srbije su opljačkani od strane Vučićeve notarska mafije (do 100 fizičkih lica, političara i notaroša) u periodu od 01.09.2014. do 26.01.2015. godine za oko 3 milijarde dinara. Oko polovine opljačkanog je oteto budžetu. Oteto onim osnovnim sudovima (32) u opštinama kojima naprdnjaci podariše svoje notaroše – svojevrsne naprdnjačke blagajnike koje je imenovao naprdnjački ministar na predlog naprdnjačke komisije iz redova naprdnjaka ili njima bliskih lica (aparatčika, rođaka, prijatelja i sl.). Naprdnjaci su na taj način organizovali visoku korupciju u Srbiji i za četiri i po meseca opljačkali preko 200.000 € po članu ove organizovane kriminalne grupe.

Pljačka budžeta, građana i privrede Srbije se nastavlja. U nešto smanjenom obimu naprdnjačka notarska mafija puni svoje džepove. Premijer Vučić koji se ne „skida“ sa ekrana svih televizija do danas NIJEDNU reč nije progovorio o notarima, a kamoli o notarskoj naprdnjačkoj mafiji. Pa ni o notarskim zaradama u Beogradu i do 80000 € mesečno, ili po notaru u Beogradu prosečno 55000€ mesečno! Zašto? Ima on za to svoje razloge. Podsetimo se zato još nekih činjenica.

Advokatura je zatražila smenu ministra Selakovića 13.09.2014. godine u vreme kada se nije znalo ili nije želelo da veruje da je u pitanju državni udar Vučićeve izvršne vlasti na advokaturu kao deo pravosuđa koji je ostao slobodan (enormnim povećanjem dažbina SAMO za advokate i otimanjem dobrog dela poslova iz korpusa pravne pomoći). Naravno da Selaković mora biti smenjen i to će se desiti, pre ili kasnije. On je bio samo izvođač radova u organizovanju naprdnjačke notarske mafije sa ciljem da se „po zakonu“ pljačka i budžet i cela Srbija za oko 7 mlrd RSD godišnje. Mislim da je na čelu ovog projekta premijer Vučić zato što Selaković nije sposoban za ovakve mafijaške kombinacije u kojoj su fantomke zamenili naprdnjački „zakoni“ kao alati za pljačku, koje bojler Tiki-250 usvaja na mig premijera, po hitnom postupku, i nedeljom, a često i noću. Još od 31.8.2014. (nedelja) meni je jasno da je Vučić kreator opšteg haosa u društvu. Njemu nije bitno da li pravosuđe funkcioniše, vladavinu prava nikad ne pominje, jedino je bitno da pljačka notarske mafije traje što duže. Ipak, siguran sam da nije računao da će pljačka biti otkrivena. Zato se sve do danas kriju podaci o prihodima notara – podaci o razmerama pljačke!

Premijer jednom reče da se „nije upuštao“ u probleme pravosuđa (nije stigao od silnih obaveza samopromovisanja). Reče da će Selaković „brzo rešiti“ problem sa advokaturom. I bilo je baš brzo. Četiri i po meseca pravosuđe stoji zato da naprdnjačka notarska mafija opljačka što više! ČINJENICE O NOTARSKOJ MAFIJI KOJE DANAS ZNA CELA SRBIJA još bolje zna premijer koji stoji iza pljačke budžeta, ali ne samo budžeta.

Na zaključak da je notarska mafija bila izuzetno alava navodi činjenica da je ministar pravde Selaković letos bio jako vredan u želji da se #vucicevnotarluk (94 pojedinca bliska najjačoj stranci na vlasti) što pre „pusti u pogon“ radi pljačke budžeta, građana, privrede i advokata (što je i učinjeno počev od 1.9.2014) pri čemu je postupljeno protivno odredbama Ustava (član 67 i 84), Zakona o advokaturi i brojnih drugih zakona. Mafija je prekršila čak i Zakon o javnom beležnišvu – „alat“ upotrebljen za pljačku budžeta i cele Srbije. I to višestruko.

Ovo bezakonje je posledica želje mafije da se što pre domogne oko 3.5 mlrd RSD godišnje na teret prihoda osnovnih sudova na ime sudske takse za overu koje su bile prihod budžeta do 31.08.2014. i još oko 3.5 mlrd RSD godišnje (procena) u vrednosti poslova koje su do 31.08.2014. mogli obavljati građani i pravna lica (sami ili uz pravnu pomoć advokata).

Notaroši su imali obavezu (protivno poreskim zakonima) da na ogromne svoje prihode naplaćuju od korisnika usluga PDV po stopi od 20%, tako da je iznos od 7 mlrd RSD godišnje (bez PDV) trebao da bude, po odbitku troškova, bruto zarada notaroša. To je oko 60 miliona EVRA godišnje (sa uključenim troškovima) na 92 notaroša (1 odstupio iz mafije, 1 umro).

Ta glad za novcem je bila tako velika da je ministar pravde osnovao Komoru JB protivno članu 179 stav 1 ZoJB. I ne samo to, ministar se nije postarao da se manjak u budžetu koji je posledica oduzumanja sudovima poslova overe i poveravanje notarošima – nadoknadi donošenjem Zakona o javnobeležničkim taksama i Tarife o javnobeležničkim taksama!

To i takvo osnivanje komore i navedeni propusti govore nam da ugled i moral tih ministrovih miljenika, pravnih stručnjaka koji pristaju na bezakonje samo radi pljačke, kao i kod ministra – nisu na naročitoj visini (naprotiv, pravno „dno dna“).

Naime, odredbom člana 134 stav 5 ZoJB bilo je i danas je propisano da je javni beležnik ovlašćen da na osnovu zakona, nezavisno od nagrade i naknade troškova, naplati TAKSU ZA OBAVLJENU USLUGU koja predstavlja javni prihod, a ČIJA JE VISINA JE ODREĐENA ZAKONOM. Odredbom člana 141 istog zakona propisano je da javni beležnik nije dužan da izda javnobeležničku ispravu ako stranka nije uredno platila TAKSU, naknadu i nagradu u skladu sa Javnobeležničkom tarifom, za radnje koje je preduzeo.

Zakon o javnobeležničkim TAKSAMA (ogromne NAGRADE su bile prioritet) do danas nije donet i država je neznanjem ili namerom ministra pravde oštećena za ogroman novac jer se ova taksa ne naplaćuje od 1.9.2014. do danas!

Nakon protesta advokata i ukazivanja na pljačku budžeta mafija odlučuje da u budžet vrati deo otetih prihoda budžetu (ali ne i prihoda notara po osnovu otetih pravnih poslova građanima, privredi i advokatima).

A kako to mafija čini? Umesto da SMANJI pljačkašku Tarifu o JB NAGRADAMA i donese Zakon o JB TAKSAMA (koji bi propisao i oslobođenje od plaćanja JBT) i donese Tarifu o JB TAKSAMA (kao sastavni deo ZoJBT) u saradnji sa ministarstvom finansija koje je jedino i nadležno za javne prihode, mafija preko ministra pravde predlaže i vlada i skupština početkom novembra 2014. vrše izmene ZoJB tako što se u članu 134 iza stava 5 dodaju stavovi 6 i 7 koji glase:

„(6) Javni beležnik je dužan da iznos od 30% od naplaćene nagrade bez PDV-a, uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda, u roku od 15 dana od dana naplate.
(7) Iznos iz stava 6. ovog člana raspodeljuje se za tekuće rashode sudova i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima, kao i druge rashode i investicije za sudove, u skladu sa zakonom.“

Mafija uhvaćena sa rukama do lakata u „notarskom medu“, sa obrazloženjem da izmenama ZoJB „izlazi u susret advokatima“, ne odustajući od pljačke istu smanjuje za 30%, tako što umesto JAVNOBELEŽNIČKE TAKSE (nema zakona, nema tarife, nema broja računa), uvodi OBAVEZU uplate dela opljačkanog u budžet (dela nagrade) bez osnova u Ustavu i poreskim zakonima! Mafija je to učinila tek nakon što je 3 miliona evra završilo u džepu notaroša – tajkuna koje bogati mafija u sastavu izvršne vlasti!

Da je u pitanju visoka korupcija i projekat SNS za pljačku budžeta i cele Srbije otimanjem dela poslovne sposobnosti građanima, privredi i lokalnim samoupravama, a najviše advokaturi kao ustavnoj kategoriji, a radi bogaćenja povlašćene grupe ljudi bliske ministru pravde i Vučićevom SNS-u pokazuju brojne druge tvrdoglave ČINJENICE.

Na području 32 osnovna suda imamo danas 92 notara. To su sudovi koji se najviše pljačkaju jer su među njima svi najveći osnovni sudovi. Na području 35 osnovnih sudova nisu imenovani notari, pa ih privremeno zamenjuju SUDIJE koje obavljaju NOTARSKI posao za platu manju od 50 do 200 puta od notarske zarade.

Ako SUDIJE mogu da budu NOTARI bez ispita na području 35 od 67 osnovnih sudova, zar nije bilo ekonomičnije NOTARIJAT poveriti ADVOKATIMA (kvalifikovani kao i sudije) ISTOVREMENO za celu teritoriju Srbije i to najmanje 500-600 advokata-notara, da vrše OVERU potpisa, rukopisa i prepisa za samo 5€ po potpisu, rukopisu ili prepisu i uz plaćanje javnobeležničke takse u sličnom manjem iznosu?

To bi bilo korisno za državu i građane (deset puta više mesta za overu). Tako nije učinjeno jer se vlast odlučila na pljačku budžeta tešku oko 3.5 mlrd RSD godišnje i još toliko u vrednosti otetih poslova GRAĐANIMA i PRAVNIM licima, pa i advokatima.

Tih oko 7 mlrd RSD godišnje namenjeno je PRVOJ LIGI notara poznatoj kao #vucicevnotarluk, ostali notari će se imenovati tek kada se prva liga obogati (po tri stotine hiljada evra prosečno godišnje), tako da će se isti godišnji kolač od oko 7 mlrd RSD kasnije deliti na veći broj notara.

Radi se o visokoj korupciji koju su organizovali ministarstvo pravde i pojedinci iz SNS (aparatčici, sudije, advokati i dr). Imamo na delu pljačku Srbije od strane NOTARSKE mafije, hteli mi to da priznamo ili ne.

Zato je ona izjava premijera data u #upitniku da se „nije upuštao“ u probleme pravosuđa samo naivan pokušaj da se od pljačke (koja izlazi na videlo sve više) distancira. Uveren sam da je podržao taj zločinački poduhvat. Više je nego jasno da ga i dalje podržava (mafija je već opljačkala preko 20 miliona €). Zato sam i izneo predlog na blogu protestadvokata.org da se protiv premijera i ostalih članova notarske mafije od strane AKS podnese krivična prijava i o njenoj sadržini upozna domaća i evropska javnost. Smatram da sa ovim neoborivim ČINJENICAMA i dalje treba upoznavati javnost u svim prilikama koje advokati dobiju, koje su uticajem upravo naprdnjačke notarske mafije na medije jako ograničene.

Nikola Kosanović, adv.
08.02.2015.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s